Poštovani potrošači,

Uskladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon)  odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Berane Prom ne postoji ako isporučena roba:

  • Odgovara opisu koji je dao prodavac i ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • Ima svojstva potrebna za upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • Ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  • Po kvalitetu I funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste I što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe I javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda. Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

Ukoliko proizvođač ne nudi posebne pogodnosti za uređaje (npr. Ispravno funkcionisanje stvari u period dužem od 2 godine) Berane Prom nije u obavezi da izda garantni list. Garancija zavisi od izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, a koje su veće od zakonom predviđenih.

POSTUPAK REKLAMACIJE

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene I drugih nedostataka na sledeće načine:

  1. lično u našem maloprodajnom objektu.
  2. slanjem na mejl reklamacije@beraneprom.rs

Berane Prom ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije, preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Važna napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvođač propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funkscionisanje stvari u period dužem od 2 (dve) godine, jer je moguće da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno I čuvanje ambalaže.